KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 6 được tiến hành theo 02 đợt: Đợt 1 (15 ngày): từ ngày 23/10 đến ngày 10/11/2023; Đợt 2 (7 ngày): từ ngày 20 đến ngày 28/11/2023.

Quốc hội quyết nhiều chính sách đặc thù về xây dựng công trình đường bộ

Quốc hội quyết nhiều chính sách đặc thù về xây dựng công trình đường bộ

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.